รับทำบัญชี กรุงเทพ , รับตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ , รับทำบัญชี บางแค , รับทำบัญชี ลาดพร้าว

บริการตรวจสอบภายในและวางระบบบัญชี

บริการตรวจสอบภายใน

       เรายินดีเสนอบริการตรวจสอบภายใน เพื่อให้องค์กรได้ทราบถึงกระบวนการซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารองค์กรกำหนดหรือได้ออกแบบไว้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ หรือไม่ โดยบริการตรวจสอบภายในแบ่งได้ ดังนี้​

  • สอบทานระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยฝ่ายบริหารและข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานเหมาะสมกับองค์กรและสอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในที่ดี
  • สอบทานระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และแบบประเมินการควบคุมภายใน(COSO ICIF 2013)

บริการวางระบบบัญชี

       เรายินดีเสนอบริการวางระบบบัญชีขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีการวางระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง สะท้อนภาพธุรกิจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และส่งเสริมให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ         ลดโอกาสการเกิดการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างในระบบการควบคุมภายในที่มี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนและได้ข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ทันต่อการตัดสินใจ โดยบริการวางระบบบัญชีมีขั้นตอน ดังนี้

  • แนะนำการรวบรวมเอกสารประกอบรายการต่างๆ และการบันทึกบัญชี
  • แนะนำการใช้ฟอร์มเอกสารต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานและมีประสิทธิผล
  • แนะนำการใช้อำนาจการอนุมัติเอกสารในแต่ละระดับขั้นการบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการให้อำนาจอนุมัติที่เหมาะสม
  • จัดทำ Document Flow Chart สำหรับการเดินทางของเอกสารในแต่ละแผนก
  • จัดทำผังบัญชี ให้ตรงตามธุรกิจของท่าน เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานและเป็นไปตามหลักสากลของธุรกิจ
  • ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้พบจากการเข้าไปปฏิบัติงาน และยินดีให้คำปรึกษาหารือ

รับทำบัญชี กรุงเทพ , รับทำบัญชี กรุงเทพ ราคา , รับทำบัญชี กรุงเทพ รายเดือน , รับทำบัญชี กรุงเทพ รายปี , รับทำบัญชี กรุงเทพ สำนักงาน , รับทำบัญชี กรุงเทพ ปรึกษา , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ  ราคา , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ แนะนำ , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ ปรึกษา , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ ครบวงจร , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ ราคาถูก , รับทำบัญชี บางแค , รับทำบัญชี บางแค ราคา , รับทำบัญชี บางแค ราคาถูก ,  รับทำบัญชี บางแค แนะนำ , รับทำบัญชี บางแค แนะนำฟรี , รับทำบัญชี บางแค รายเดือน , รับทำบัญชี บางแค รายปี , รับทำบัญชี ลาดพร้าว , รับทำบัญชี ลาดพร้าว ราคา , รับทำบัญชี ลาดพร้าว ราคาถูก , รับทำบัญชี ลาดพร้าว รายเดือน, รับทำบัญชี  รายปี

บริษัท พี. เจ. แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด : 599/25 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 || Facebook : Jitdanai.k
Powered By : Zeasyweb