รับทำบัญชี กรุงเทพ , รับตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ , รับทำบัญชี บางแค , รับทำบัญชี ลาดพร้าว

บริการตรวจสอบบัญชี

       เรายินดีเสนอบริการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์  ความรับผิดชอบหลักของการให้บริการสอบบัญชีคือการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมีหน้าที่รายงานว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้และนำไปใช้ประโยชน์จากงบการเงินดังกล่าว เช่น นำไปยื่นต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อประเภทต่างๆ

บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี

  • ให้บริการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ให้บริการตรวจสอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • ให้บริการตรวจสอบนิติบุคคลหมู่บ้าน, มูลนิธิ, สมาคม ฯลฯ และนิติบุคคลอื่นที่ต้องได้รับการสอบบัญชี
  • ให้บริการตรวจสอบตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกัน
  • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรตลอดระยะเวลาการให้บริการ

บริการสอบทาน

  • ให้บริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
  • ให้บริการสอบทานแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด 50 ประจำปี (Tax Review)
  • ให้บริการสอบทานงานอื่นๆ 
 
       บริษัทคิดค่าบริการตามลักษณะและความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงปริมาณงานซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันหรือตามเงื่อนไขในหนังสือเสนอบริการด้วยราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000 บาท (สำหรับการตรวจสอบรายงานทางการเงินที่ไม่มีธุรกรรม)

รับทำบัญชี กรุงเทพ , รับทำบัญชี กรุงเทพ ราคา , รับทำบัญชี กรุงเทพ รายเดือน , รับทำบัญชี กรุงเทพ รายปี , รับทำบัญชี กรุงเทพ สำนักงาน , รับทำบัญชี กรุงเทพ ปรึกษา , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ  ราคา , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ แนะนำ , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ ปรึกษา , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ ครบวงจร , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ ราคาถูก , รับทำบัญชี บางแค , รับทำบัญชี บางแค ราคา , รับทำบัญชี บางแค ราคาถูก ,  รับทำบัญชี บางแค แนะนำ , รับทำบัญชี บางแค แนะนำฟรี , รับทำบัญชี บางแค รายเดือน , รับทำบัญชี บางแค รายปี , รับทำบัญชี ลาดพร้าว , รับทำบัญชี ลาดพร้าว ราคา , รับทำบัญชี ลาดพร้าว ราคาถูก , รับทำบัญชี ลาดพร้าว รายเดือน, รับทำบัญชี  รายปี

บริษัท พี. เจ. แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด : 599/25 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 || Facebook : Jitdanai.k
Powered By : Zeasyweb