รับทำบัญชี กรุงเทพ

รับทำบัญชี กรุงเทพ

  1.1 งานด้านบัญชี
    1.1.1. จัดทำสมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงินและสมุดรายวันทั่วไป
1.1.2. จัดทำงบทดลอง บัญชีแยกประเภท
1.1.3. จัดทำรายงานทางการเงินและนำส่งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1.1.4. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากและรายละเอียดสินทรัพย์ถาวร
1.1.5. จัดทำรายละเอียดประกอบสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือนและประจำปี
1.1.6. ลงทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
1.1.7. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากรและระบบการควบคุมภายในตลอดการให้บริการ
  1.2. งานด้านภาษีอากร
    1.2.1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำเดือน เช่น แบบ ภ.ง.ด. 1, 3, 53, 1ก
1.2.2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
1.2.3. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)
1.2.4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ประจำเดือน
1.2.5. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบครึ่งปี(ภ.ง.ด. 51)
1.2.6. ให้คำปรึกษาด้านภาษีตลอดระยะเวลาการให้บริการ
1.2.7. เข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในกรณีที่ถูกหมายเรียกตรวจสอบหรือตามที่ผู้รับบริการร้องขอ(ปีละ 1 ครั้ง)

กรณีที่ไม่มีรายการค้าหรือมีจำนวนเอกสารในปริมาณที่น้อย สามารถใช้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นรายปี

  3.1. จัดทำบัญชีของนิติบุคคลหมู่บ้าน มูลนิธิ และสมาคม
3.2. บริการยื่นประกันสังคมประจำเดือน
3.3. บริการจัดทำเงินเดือน
3.4. บริการจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI
3.5. บริการให้คำปรึกษาด้านการวางระบบการควบคุมภายใน และออกแบบระบบบัญชี
3.6. ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร

บริษัทคิดค่าบริการตามลักษณะของธุรกิจและปริมาณงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันหรือตามเงื่อนไขในหนังสือเสนอบริการ ด้วยราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม

รับทำบัญชี กรุงเทพ , รับทำบัญชี กรุงเทพ ราคา , รับทำบัญชี กรุงเทพ รายเดือน , รับทำบัญชี กรุงเทพ รายปี , รับทำบัญชี กรุงเทพ สำนักงาน , รับทำบัญชี กรุงเทพ ปรึกษา

บริษัท พี. เจ. แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด
599/25 หมู่บ้านอารียาเดอะคัลเลอร์ 1 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

© 2016-2018 pj-acc.com All Rights Reserved.
Facebook : Jitdanai.k