รับทำบัญชี กรุงเทพ

รับทำบัญชี กรุงเทพ

  1.1. บริการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำปี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2. บริการตรวจสอบรายงานทางการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้าน
1.3. บริการตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI)

  2.1. บริการสอบทานแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด 50 ประจำปี (Tax Review)
2.2. บริการสอบทานรายงานทางการเงินและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ
2.3. บริการสอบทานอื่น ๆ

บริษัทคิดค่าบริการตามลักษณะและความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงปริมาณงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันหรือตามเงื่อนไข ในหนังสือเสนอบริการ ด้วยราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000 บาท (สำหรับการตรวจสอบรายงานทางการเงินที่ไม่มีธุรกรรม)

รับทำบัญชี กรุงเทพ , รับทำบัญชี กรุงเทพ ราคา , รับทำบัญชี กรุงเทพ รายเดือน , รับทำบัญชี กรุงเทพ รายปี , รับทำบัญชี กรุงเทพ สำนักงาน , รับทำบัญชี กรุงเทพ ปรึกษา

บริษัท พี. เจ. แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด
599/25 หมู่บ้านอารียาเดอะคัลเลอร์ 1 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

© 2016-2018 pj-acc.com All Rights Reserved.
Facebook : Jitdanai.k